Sprawozdanie z dotychczasowej działalności
Mt Kosciuszko Inc


Marzec 2003

Mt Kosciuszko Inc zaczęło działać jako niesformalizowana grupka ludzi w kwietniu 2001 roku.
Nawiązano wtedy pierwsze kontakty i zaczęła się rozwijać korespondencja nt. podjęcia zorganizowanej działalności dotyczącej promowania zasług i podnoszenia prestiżu Polaków w Australii i na świecie.

W 2001 roku:

 • — Został wydrukowany w „Kurierze Zachodnim” list A. Habryn na ten temat, z wzmianką o potrzebie realizacji serialu TV o Strzeleckim;
 • — Polska redakcja radiowa SBS nadała wywiad z A. Habryn i J. Rygielskim o potrzebie propagowania nazwiska Strzeleckiego i nazwy Góry Kosciuszki;
 • — Podobny wywiad z A. Habryn zrealizował W. Kurek dla radia „Głos Polonii” w Perth;
 • — Wydrukowano pierwsze ulotki reklamowe w języku polskim.

W 2002 roku

 • W styczniu zorganizowano w Klubie im. gen. Sikorskiego kostiumowy „Bal Filmowy” dla uzyskania pieniędzy na pokrycie kosztów dotychczasowej i dalszej działalności;
 • 15 Maja 2002 grupa została zarejestrowana jako Mt Kosciuszko Incorporated, organizacja niedochodowa „(non-profit organisation)”;
 • Lech Paszkowski został Członkiem Honorowym Mt Kosciuszko Inc.
 • Założono witrynę internetową korzystając z przestrzeni w sieci użyczonej przez A. Habryn. Projektantem i wykonawcą witryny jest Maciek Wilczyński, który pracę swoją wykonał społecznie. Wydrukowano wizytówki i ulotkę informacyjną w jęz. angielskim. Zawarto umowę promocyjną z Budget Print w Bentley, która zapewnia nam 25% zniżki za druk materiałów;
 • 15 września zorganizowano w Klubie Cracovia pokaz kronik „Nasi w obiektywie”;
 • A. Habryn udzieliła ponownie wywiadu „Głosowi Polonii”, radiu SBS (w audycji A. Sikorskiej).;
 • Uzyskano po $100 od sponsorów: B. Jakuszewskiej z White Eagle Travel i J. Brodzkiego z Interpreters International.

W 2003 roku (pierwszy kwartał):

 • — W styczniowym numerze „Kuriera Zachodniego” zaprezentowano czytelnikom Mt Kościuszko Inc. w artykule pod tytułem „Zachować polskie ślady”;
 • — Narodził się pomysł nagrody im Strzeleckiego dla studentów wyższych uczelni oraz / lub szkół średnich.

Struktura Mt Kosciuszko Inc. (2003)

W toku działalności ukształtowała się „trójstopniowa” struktura organizacji:

 • — Zarząd - z Anną Habryn jako Prezeską i p/o sekretarza oraz Alą Fischer jako skarbnikiem.
 • — Członkowie Rzeczywiści, mieszkający w WA, biorący udział w organizowaniu imprez i pozyskiwaniu sponsorów.
 • — Członkowie-Korespondenci, mieszkający poza WA i propagujący idee Mt Kosciuszko Inc na szerszym forum.
  Są to: Lech Paszkowski, dr Janusz Rygielski, prof. Jan Pakulski, Joanna Sokołowska - Gwizdka (Kanada), Elżbieta Sajenczuk (Polska).

  Jest jeszcze spora grupa osób zainteresowanych naszą działalnością i utrzymujących z nami kontakt korespondencyjny, ale nie deklarujących członkostwa.

Cele działalności:

Szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy o

 • — o życiu podróżnika i odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego, z podkreśleniem roli, jaką odegrał i jego pozycji we wczesnej historii Australii
 • — o odkryciach Strzeleckiego i jego zasługach dla nauki
 • — o wkładzie Strzeleckiego do współczesnego pojmowania społeczeństwa i sprawiedliwości społecznej
 • — inspirowanie publikacji, sztuk i scenariuszy, m.in. serialu telewizyjnego i filmu fabularnego o Pawle Edmundzie Strzeleckim
 • — zainteresowanie pisarzy, producentów i twórców filmowych takimi właśnie projektami filmów dla telewizji i kin
 • — popieranie szerokiej dystrybucji dzieł sztuki i publikacji związanych ze Strzeleckim
 • —działanie propagujące powyższe cele przez środki masowego przekazu oraz internet, przez odczyty, wystawy itp.
 • — zbieranie funduszy na powyższą działalność przez składki członkowskie i imprezy dochodowe oraz od sponsorów.

Kierunki działalności i dotychczasowe wyniki:


 • — opracowanie projektów scenariuszy filmu fabularnego i serialu telewizyjnego i znalezienie zainteresowanych producentów i reżyserów. W 2002r. nawiązano pertraktacje z reżyserem Filipem Bajonem, który wykazał zainteresowanie projektem filmu fabularnego, ale nie serialu telewizyjnego.
  Przekazano mu pewne materiały: projekt scenariusza pomysłu A. Habryn, książkę L. Paszkowskiego „Sir Paul Edmund de Strzelecki”, książkę Nancy Cato „North-West by South”.
 • — znalezienie chętnych do opracowania pakietu materiałów dla nauczycieli i uczniów szkół australijskich pod hasłem „Re-discovering Australia's Forgotten History”, włącznie z filmem dokumentalnym i grą komputerową. Próba zorganizowania grupy nauczycieli do pracy nad tym projektem nie przyniosła rezultatów. Odbyło się jedno spotkanie.
  Trwają poszukiwania kontaktów wśród ludzi z Education Department.
 • — zainspirowanie rajdu turystycznego Mt Kosciuszko. Pomysł dojrzewa.
 • — publikacja fragmentów książki Paszkowskiego o Strzeleckim w tłumaczeniu na język polski.
  Wydawnictwo Śląskie, kiedyś deklarujące chęć wydania skrótu z książki Paszkowskiego, teraz już nie jest tym zainteresowane.
 • — publikacja materiałów o Strzeleckim i Kościuszce oraz o Górze Kościuszki w naszej witrynie internetowej.
 • — zachęcenie historyków do podjęcia badań nad biografią Strzeleckiego.
  Na razie bez wyników.
 • — stworzenie funduszu nagrody im. Pawła Edmunda Strzeleckiego dla studentów wyższych uczelni za pracę wiążącą się z osobą lub dokonaniami Pawła Edmunda Strzeleckiego.
      Jest to najnowszy pomysł. Pojawiła się szansa ufundowania takiej nagrody, mamy już pierwszego sponsora (być może będzie dwóch lub trzech sponsorów), teraz trzeba ustalić regulamin konkursu. Miałby to być konkurs otwarty, dla studentów różnych wydziałów i różnych uczelni.
  Mogłaby więc to być zarówno praca historyczna, czy film, jak rozprawa o ochronie środowiska itp. Jeśli znajdziemy sponsorów w innych stanach, mogłaby to być bardzo prestiżowa nagroda ogólno australijska.

Stan finansów

Obecnie (2003) zerowy.
W dotychczasowej działalności (od kwietnia 2001 do końca marca 2003) uzyskaliśmy przychody z imprez i od sponsorów w wysokości ok.  $1505 (AU$).

Wydatki wyniosły:
Na materiały biurowe i korespondencję:   $AUD 484
Na druk druk materiałów reklamowych:     $AUD 109
Inne (koszta balu, loterii, książek itp.) :   $AUD 918

Za Zarząd Anna Habryn
Prezes